om skolan
 
 
 
 
Välkommen till Elma School

Om skolan>>

Elma School Stockholm är en fristående grundskola som följer skollagen. Den står öppen för alla oavsett kulturell eller nationell bakgrund. Skolan startade hösten 2001 med klass F-9.  

Vi satsar mycket på språk, det innebär bland annat att alla elever läser extra svenska och engelska redan från årskurs F, förskoleklass, 6-årsverksamheten. Skolan satsar också intensivt på dataundervisning, vi har modern datorutrustning och interaktiva inlärningsprogram.

Mål att sträva efter>>

Vi vill stärka våra elevers förmåga att ta personlig ställning i olika etiska och moraliska frågor samt att hantera individens frihet i samhället. Det viktigaste för oss är att alla elever ska känna sig trygga och därmed trivas i skolan. Ett barn som trivs lär sig mycket. Elma School vill fostra sina elever så att de kan fungera både som självständiga individer och som medlemmar av en grupp.

Några av fördelarna med Elma School Stockholm >>

 • Vi är en liten skola.
 • Fr.o.m. Ht-05 har vi börjat arbeta utifrån Maria Montessoris tankar om barns 
  utveckling och tänkande.
 • Vi har en individualiserad undervisning utifrån barnets ålder och mognad.
 • Vi arbetar med åldersblandade grupper.
 • Vi samarbetar med sim- och naturskolor.
 • Vi har engagerad, arbetsglad personal samt hög lärartäthet.
 • Vilka är vi


  Våra tre enheter präglas av närhet. Alla lokaler är målade i glada färger för att förstärka trivseln. I Rågsved heter klassrummen Greenland, Scotland, Alaska, Amazon och Mount Everest, i Förskolan Butterfly finns "the blue class" och "the orange group".

  Med ett undantag är våra klasslärare svenskar, många med internationella erfarenheter. Språklärarna har sina språk som modersmal. Övrig personal kommer från olika länder. Det garanterar mångfalden och är en fördel för barnen då de får goda språkkunskaper och samtidigt oftast har någon vuxen som de kan tala sitt modersmål med.

  När vuxna och barn från olika länder möts som hos oss vidgas allas vyer och alla får en bättre förståelse för människors olika kulturer. Det fostrar till både tolerans och ödmjukhet.

   

  Top

   

  Kunskapssyn >>

  Elma School Stockholm kunskapssyn präglas av en helhetssyn. Elevens egen verklighet är inte uppdelad i skolämnen. Därför vill vi arbeta ämnesövergripande och tematiskt i små klasser. Kvalitet och kunskap är våra nyckelord.

  Kontakter och uppföljning >>

  Elma School International satsar på täta föräldrakontakter. Vi har utvecklingssamtal och föräldramöten minst två gånger per termin eller oftare vid behov. Föräldrar och andra intresserade är naturligtvis alltid välkomna att besöka oss. Det kan dock vara bra att kontakta oss i förväg för att planera besöket. Hösten 2005 började vi arbeta med Portfoliometodik. Portfolio är ett sätt för lärare, elever och föräldrar att gemensamt utvärdera och följa upp elevernas prestationer och behov. Syftet med Portfolio är att motivera eleverna att ta ansvar för sin inlärning och sina studieresultat. Genom att samla positivt material som visar på elevernas framgångar och utveckling från år till år i deras portfolio vill vi också stärka deras självkänsla.

  Vår målsättning är att varje barn skall >>

 • Eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta både självständig och samarbeta med andra elever.
 • Utveckla sin naturliga känsla för ordning, ansvar och hänsynstagande till varandra.
 • Få förståelse för sin omgivning och uppskatta både sin egen kultur och andras.
 • Arbeta för att utveckla sin grov- och finmotorik.
 • Få möjlighet att arbeta med alla sina sinnen.
 • Utveckla sin känsla för det svenska samt det engelska språket.
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      


  ©2014 Elma School International | Rågsveds skolgränd 8 | 124 65 Bandhagen | Tel: 08-605 80 70 | Fax: 08-647 02 90

  Tel: 08-605 80 70 |Fax: 08-647 02 90 | Mob: 070-733 10 47